Zhenjiang Xingxing Flame Retardants Co., Ltd. 添加剂材料

产品 定属记号
APP 0M Flame Retardant
APP 0S Flame Retardant
APP 1 Flame Retardant
APP 2 Flame Retardant
XAP 01 Flame Retardant
XAP 02 Flame Retardant
XFR MPP Flame Retardant