Zhejiang Longyou GD Chemical Industry Co., Ltd 添加剂材料

产品 定属记号
Longyou GD GD-APP101 Flame Retardant
Longyou GD GD-APP103 Compatibilizer / Adhesion Promoter
Longyou GD GD-APP104 Flame Retardant