Hangzhou Wanjing New Material Co., Ltd. 添加剂材料

产品 定属记号
Wanjing New Material VK-A100 Flame Retardant
Wanjing New Material VK-A100G Flame Retardant
Wanjing New Material VK-J30 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-J50 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-J90 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-JS01 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-JS02 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-JS03 UV Protector / Light Stabilizer
Wanjing New Material VK-L04R Conductivity Enhancer
Wanjing New Material VK-L15 Conductivity Enhancer
Wanjing New Material VK-L20Y Aluminum Oxide
Wanjing New Material VK-L30 Aluminum Oxide
Wanjing New Material VK-S01N Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-SP15 Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-SP30 Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-SP30S Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-SP50 Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-SR01 Silicon Based Compound
Wanjing New Material VK-T15 Antimicrobial Agent
Wanjing New Material VK-T25 Antimicrobial Agent
Wanjing New Material VK-T60 Antimicrobial Agent